img1 img1 img1 img1 img1

Kogo aktualnie szukamy ?oferty pracy

Miejsce pracy: Olsztyn,

Region: warmi?sko-mazurskie

Firma o8.pl pierwsza olszty?ska firma informatyczna poszukuje kierowników projektów, programistów, testerów, help desku. Ponadto oferujemy p?atne praktyki dla studentów ostatnich lat studiów na kierunku informatyka.

Opis stanowiska:

Osoba, która do nas do??czy, odpowiada? b?dzie za rozwój, wsparcie i tworzenie nowych rozwi?za? dla naszych globalnych klientów. B?dzie pracowa? nie tylko z lokalnym zespo?em, ale wspó?pracowa? z przedstawicielami z innych krajów.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, b?dzie odpowiedzialna za:

? wsparcie u?ytkowników i nadzór nad systemami informatycznymi
? rozwi?zywanie bie??cych problemów
? wdra?anie nowych rozwi?za? i usprawnie?

Oferujemy:

? ciekaw? prac? w interesuj?cej i rozwojowej bran?y,
? u?ywanie najnowszych technologii bran?owych,
? pe?en trening i szkolenia w naszej firmie w Polsce oraz innych krajach,
? pomoc firmy w uzyskiwaniu certyfikatów,
? dla najlepszych szybk? ?cie?k? kariery.

Wymagania:

? wykszta?cenie wy?sze techniczne lub studenci ostatnich lat studiów.
? umiej?tno?? pracy w dynamicznym ?rodowisku oraz wysoko rozwini?te umiej?tno?ci interpersonalne
? znajomo?? relacyjnych baz danych oraz j?zyka SQL
? komunikatywna znajomo?? j?zyka angielskiego

Mile widziane

? dobra znajomo?? jednego z j?zyków programowania JAVA, .NET, C#, ABAP, PHP itp.
? do?wiadczenie na podobnym stanowisku,
? do?wiadczenie w budowaniu aplikacji webowych i desktopowych
? znajomo?? j?zyka niemieckiego

Do??cz do nas! Oferujemy:

? interesuj?ce i pe?ne wyzwa? zadania
? atrakcyjne zasady wynagradzania
? pakiet szkole? wewn?trznych i zewn?trznych
? prac? w do?wiadczonym zespole, w przyjaznym ?rodowisku, w doskona?ej atmosferze
? miejsce pracy w Olsztynie
? szybk? ?cie?k? kariery
? udzia? w tworzeniu pierwszej informatycznej spó?ki w Olsztynie

Zainteresowane osoby prosimy o przesy?anie poczt? elektroniczn? aplikacji (CV + list motywacyjny) wraz z klauzul? o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oczekiwanym wynagrodzeniu.


Aplikacj? prosimy wysy?a? na adres rekrutacja@o8.pl