img1 img1 img1 img1 img1

Czym si? zajmujemy?nasza dzia?alno??

RedOxygen jest firm? za?o?on? aby sprosta? najwi?kszym wymaganiom bran?y IT oraz Hi-Tech. Nasz? ofert? kierujemy do tych przedsi?biorstw, które chc? podwy?szy? swoje zyski, poprzez obni?enie kosztów swej dzia?alno?ci.

Nasze biuro jest doskona?? alternatyw? dla prowadzenia w?asnych, bardzo kosztownych komórek IT i Hi-Tech, pozwalaj?c skupi? ca?? energi? i czas naszego klienta na g?ównych zadaniach prowadzenia firmy. Przeniesienie ca?ego dzia?u, b?d? jego cz??ci do Red Oxygen jest inwestycj?, która bardzo szybko si? zwróci. Znaczna redukcja kosztów jest mo?liwa przy zachowaniu du?ej mobilno?ci kadry.

Jako pierwsi w Polsce zdecydowali?my si? przenie?? nasz? firm? ze znanej z najwy?szych kosztów pracy Warszawy do bardziej konkurencyjnego Olsztyna. Dzi?ki temu jeste?my w stanie zagwarantowa? najwy?sz? jako?? us?ug outsourcingowych przy najni?szej mo?liwej cenie. Usytuowanie w Unii Europejskiej i blisko?? lotniska mi?dzynarodowego sprawia, ?e nasi pracownicy, w przypadku nag?ej potrzeby, nawet w ci?gu jednego dnia mog? pojawi? si? w ka?dym miejscu w UE. Jest to zaleta, któr? nie dysponuj? firmy outsourcingowe tak z Chin jak i Indii.