img1 img1 img1 img1 img1

Outsourcing IT nasza dzia?alno??

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom obni?enia kosztów zwi?zanych z zatrudnieniem w przedsi?biorstwach pragniemy zainteresowa? naszych potencjalnych klientów ofert? outsourcingu IT. Charakter dzia?a? naszej firmy polega na przejmowaniu na siebie ca?ych, nierentownych dzia?ów IT naszych klientów i przeniesienie ich do bardziej atrakcyjnej cenowo Polski, do swojej siedziby w Olsztynie. Wspó?pracuj?c z najwi?kszymi uczelniami wy?szymi w regionie jeste?my w stanie zapewni? najwy?sz? jako?? i najni?sze ceny. Dysponujemy wsparciem zarówno m?odych programistów i informatyków, jak równie? ekspertów z wieloletnim do?wiadczeniem z dziedziny obs?ugi SAP, programowania C#, PHP, .NET, My SQL etc. Pomagamy naszym klientom zaoszcz?dzi? olbrzymi? cz??? kosztów zwi?zanych z utrzymaniem, prowadzeniem i zarz?dzaniem poszczególnych dzia?ów IT.

Wsparcie u?ytkowników dedykowanych systemów klienta

Oferujemy wspieranie u?ytkowników przy u?ytkowaniu dedykowanych systemów. Rozwi?zywanie problemów wynikaj?cych z b??dów systemu oraz u?ytkowników. W ramach oferty udost?pniamy narz?dzie ticket management do obs?ugi wszystkich zg?osze?. Przed rozpocz?ciem wspó?pracy szkolimy naszych pracowników z obs?ugi systemu. W ramach oferty tworzymy baz? wiedzy w postaci WIKI, któr? udost?pniamy naszym klientom.

Korzy?ci wynikaj?ce z obs?ugi przez profesjonaln? organizacj? serwisow? to m.in:

? sta?a dost?pno?? do?wiadczonych specjalistów

? pojedynczy punkt kontaktu (zespó? Service Desk) niezale?nie od przedmiotu zg?oszenia

? obs?uga na podstawie sta?ej umowy i zapisów SLA (m.in. dotycz?cych czasu reakcji)

? monitorowanie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu.

Testowanie aplikacji systemów IT

? walidacja systemu pod k?tem jego zgodno?ci z wyspecyfikowanymi i dorozumianymi wymaganiami

? wykrycie defektów systemu zarówno w wymaganiach, jak i systemie

? zebranie wyników okre?laj?cych jako?? systemu w takich obszarach, jak: funkcjonalno??, wydajno??, zgodno?? z wymogami formalnymi, dost?pno??, obci??enie, bezpiecze?stwo, u?yteczno??

? okre?lenie zgodno?ci z procesami biznesowymi po wdro?eniu systemu

Programowanie systemów informatycznych, stron www

? Programowanie aplikacji desktopowych, mobilnych oraz serwisów internetowych

? J?zyki programowania ABAP, PHP, HTML5, JAVA, .NET

SAP Idoc monitoring. ALE/EDI

Oferujemy monitorowanie Idoców w systemach SAP. Rozwi?zywanie problemów wynikaj?cych z b??dów komunikacji oraz struktury Idoca. Nasi specjali?ci posiadaj? wieloletni? wiedz? z zakresu EDI/IDOC. W ramach oferty tworzymy baz? wiedzy w postaci WIKI, któr? udost?pniamy naszym klientom. Zawiera ona przyczyny oraz sposoby rozwi?zania popularnych b??dów podczas procesowania Idoców. Nasza firma mo?e tak?e udost?pni? w?asne narz?dzia do monitorowania Idoców.

Nasza lokalizacja ?Olsztyn, warmi?sko-mazurskie

Naszym atutem jest blisko?? naszej siedziby do miast zachodniej europy przy najni?szych cenach us?ug. W razie potrzeby klienta nasz pracownik w ci?gu jednego dnia jest w stanie dotrze? do niemal ka?dego miejsca w Europie.

Korzy?ci p?yn?ce z outsourcingu IT ?w RedOxygen

- mobilno?? ? droga do Warszawy zajmuje 2h, do najbli?szego lotniska mi?dzynarodowego 1,5 h,

- ograniczenie obowi?zków pracodawcy wynikaj?cych z Kodeksu Pracy,

- obni?enie kosztów poprzez przeniesienie dzia?u IT firmy w bardziej atrakcyjne kosztowo miejsce,

- konkurencyjne ceny w stosunku do innych regionów Europy ?rodkowo-Wschodniej,

- jedna miesi?czna faktura zbiorcza.